ไทย | eng

   
       
   
   
   
       
   
 
   ฟันคุด
   
     

   
       
         ฟันคุด เป็นฟันที่ไม่สามารถขึ้นในช่องปากได้ มักจะเป็นบริเวณฟันกรามซี่สุดท้าย ซึ่งฟันอาจจะเอียงมาชน
กับฟันกรามด้านหน้า หรือ ขากรรไกรที่มีที่ว่างไม่พอให้ฟันซี่นี้ขึ้น ผู้ป่วยมักจะมีอาการเจ็บเหงือก เหงือกบวม
บริเวณฟันด้านในสุด อายุ 18 - 25 ปี เป็นช่วงอายุที่เหมาะสมต่อการผ่าตัดฟันคุด เนื่องจากตำแหน่งของฟันคุดมัก
จะไม่ยากเกินไป ผู้ป่วยอายุน้อยแผลจะหายเร็ว และ อาการแทรกซ้อนจะน้อยกว่าในผู้ใหญ่

ค่ารักษา : 1600 - 4000 บาท
ระยะเวลาในการรักษา : 1 ครั้ง