ไทย | eng

   
       
   
   
           
   
 
      ทันตกรรมสำหรับเด็ก
   
   
 
 
 
 

   
       
 
เด็กควรได้รับการตรวจฟัน และ เคลือบฟลูออไรด์เป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อป้องกันฟันผุ และ ติดตาม
การพัฒนาการขึ้นของฟันแท้

การเคลือบฟลูออไรด์ ช่วยป้องกันฟันผุ การรักษาทำได้ง่าย โดยทันตแพทย์จะขัดฟัน และ ให้เด็กอมฟลูออ
ไรด์ เป็นเวลา 4 นาที หลังจากอมฟลูออไรด์แล้ว ห้ามบ้วนปาก ห้ามดื่มน้ำ และ รับประทานอาหาร เป็นเวลา
30 นาที


   
       
   
       
 
การเคลือบหลุมร่องฟัน เป็นการป้องกันก่อนที่ฟันจะผุ ทำได้โดยใช้สารเคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบปิดลง
บนหลุมร่องฟันที่ลึก โดยเฉพาะด้านบดเคี้ยวของฟันกราม ซึ่งเป็นบริเวณที่ผุง่าย

ค่ารักษา :
เคลือบฟลูออไรด์ 400 บาทต่อครั้ง
เคลือบหลุมร่องฟัน 350 บาทต่อหนึ่งซี่

ระยะเวลาในการรักษา : 1 ครั้ง