ไทย | eng

   
       
   
   
           
   
       
     

อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน
เบิกได้ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 300 หรือ 600 บาท/ปี
ฟันปลอมฐานพลาสติก
1 - 5 ซี่ เบิกไม่เกิน 1300 บาท/ชิ้น
 
มากกว่า 5 ซี่ เบิกได้ไม่เกิน 1500 บาท/ชิ้น (5 ปี / ชิ้น)